FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najbardziej typowe pytania i problemy związane z użytkowaniem dronów marki Yuneec.

H520

 1. Upewnić się, że dron i aparatura mają akumulatory naładowane w ponad 50%.
 2. Do aktualizacji firmware’u potrzebna jest specjalna aplikacja. Najłatwiej jest ją ściągnąć z Internetu bezpośrednio na aparaturę. W tym celu należy połączyć aparaturę z siecią WiFi z dostępem do internetu. Po włączeniu aparatury dwukrotnie kliknąć przycisk powrotu („zawracająca” strzałka po prawej dolnej stronie ekranu dotykowego). Wejdziemy wówczas do „Androidowego” menu tabletu.
 3. W menu tabletu należy odnaleźć przycisk Settings -> WiFi i połączyć się z siecią.
 4. Uruchomić aplikację Play Store. Umożliwia ona wyszukiwanie, ściąganie i instalację innych aplikacji. (rejestracja może być konieczna by korzystać z Play Store). W Play Store w pasek wyszukiwania wpisać „Yuneec Update Pilot”, a następnie ściągnąć i zainstalować tą aplikację na tablecie.
 5. Po udanej instalacji uruchomić aplikację Yuneec Update Pilot. Aplikacja przy uruchomieniu podejmie próbę połączenia się z internetem. Jeśli takie zapytanie się pojawi („Select your WiFi hotspot”), wówczas należy wskazać sieć WiFi poprzez którą aplikacja będzie mogła ściągnąć z internetu aktualizacje.
 6. Następnie należy kliknąć duży okrągły przycisk w aplikacji podpisany „Check App Versions”. Aplikacja może wyświetlić okno „Select Your Vehicle” gdzie będzie poprosić o wybór drona, oznaczony wg. numeru kamery która jest pod niego podłączona (stąd numer będzie się zaczynał od np. E90_XXXXXX). Należy włączyć drona, poczekać na pojawienie się zielonej diody na kamerze po kliknięciu „refresh” kamera pojawi się na liście jako aktywna. Po zaznaczeniu numeru kamery (zostanie podświetlony na pomarańczowo) można zamknąć okienko.
 7. W pierwszej kolejności aplikacja sprawdzi swoją własną aktualność, aktualność fw aparatury oraz aktualność aplikacji DataPilot. Na głównym ekranie aplikacji, w dużym okrągłym przycisku powinna pojawić się informacja na temat objętości plików nowego firmware’u. Poniżej znajdują się informacje na temat dostępnych aktualizacji (tzn. części oprogramowania mogą zostać zaktualizowane).
 8. Po kliknięciu w duży okrągły przycisk aplikacja powinna zacząć pobierać aktualizacje.
 9. UWAGA: przy pierwszej aktualizacji może pojawić się informacja o blokadzie instalacji aplikacji ze źródeł trzecich. Okienko z tą informacją będzie miało przycisk „Settings”. Po jego kliknięciu aplikacja przeniesie nas do ekranu ustawień zabezpieczeń (Settings -> Security). Należy odnaleźć pozycję „Unknown sources (allow installation of apps from unknown sources)” i zaznaczyć ją ptaszkiem.
 10. Android może zapytać czy chcemy zezwolić na aktualizację do aplikacji Data Pilot. Należy kliknąć Install.
 11. Następnie możliwe będzie sprawdzenie aktualizacji dla drona (tzn. dla kamery, kontrolera lotu oraz gimbala itp). Po kliknięciu dużego okręgłego przycisku aplikacja sprawdzi dostępność aktualizacji i połączy się z dronem aby porównać najnowsze wersje FW z tymi już zainstalowanymi. W dolnej części ekranu ukążą się informacje na temat wersji.
 12. Po kolejnym kliknięciu okrągłego przycisku aplikacja pobierze i zainstaluje aktualizacje w dronie.
 13. Jeśli aktualizacja zakończy się sukcesem, tło w aplikacji zamieni kolor na zielony, a w okrągłym przycisku na ekranie aparatury będzie napis „Up-To-Date”. W dolnej części ekranu widoczne będą wersje FW poszczególnych podzespołów. Kolor zielony oznacza ich aktualność. Możemy kliknąć ten przycisk ponownie aby sprawdzić czy na pewno wszystkie elementy oprogramowania są w pełni uaktualnione.
 14. Teraz możemy wyłączyć aparaturę oraz drona.

Należy ściągnąć i zainstalować sterownik: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746572

Jeśli problem utrzymuje się, należy dodać program DataPilotPlanner do wyjątków Zapory Windows (i/lub innego używanego firewalla) oraz dodać go do wyjątków w programie antywirusowym który jest używany na danym komputerze.

Problem: W aparaturze pojawia się komunikat informujący o błędzie inicjalizacji EKF Internal Checks Error.

Rozwiązanie: należy wykonać aktualizację firmware’u, a następnie skalibrować kompas i akcelerometr. Błąd ten jest najczęściej związany z potrzebą kalibracji akcelerometru.

W opisanej sytuacji polecamy sprawdzić kilka możliwych przyczyn problemu.

1 – czy w aparaturze i dronie zainstalowane są najnowsze wersje firmware’u? Instrukcja aktualizacji dla poszczególnych modeli znajduje się w tym FAQ, oraz w instrukcji obsługi drona.

2 – czy pamięć wewnętrzna aparatury nie jest zapełniona? Należy zostawić przynajmniej 1 GB wolnego miejsca aby zapewnić sprawne działanie urządzenia. Aby zwolnić miejsce można usunąć podglądy zrobionych zdjęć i filmów, oraz niepotrzebne mapy offline (dotyczy modeli, w których dostępne są mapy offline).

3 – wykonać factory reset aparatury. Należy pamiętać, aby wcześniej zapisać na komputerze kopie stworzonych tras autonomicznych i innych plików innych przydatnych plików. Po resecie należy koniecznie zrobić aktualizację firmware’u !

4 – czy nie ma zainstalowanych obcych aplikacji na ST16S. Nie należy na aparaturze instalować żadnych aplikacji niepochodzących od producenta. Drone radar pocztę i facebooka sprawdzamy na telefonie 

5 – czy nie używamy map offline o dużym rozmiarze (dotyczy modeli, w których dostępne są mapy offline). W miarę możliwości należy korzystać z map o rozmiarze nie większym niż potrzebne.

Logi to zapis danych telemetrycznych z lotu drona. Zawierają one pozycję, prędkość, wysokość, tryb lotu i inne ważne dane. Logi zapisywane są osobno w dronie i aparaturze.

UWAGA: nie należy podłączać drona do komputera za pomocą programu QGroundControl. Należy korzystać tylko z programu DataPilotPlanner.

APARATURA
1. Uruchomić aparaturę
2. Podłączyć aparaturę do komputera za pomocą kabla micro USB
3. Aparatura pojawi się w komputerze jako dysk zewnętrzny.
4. Wejść w dysk zewnętrzny, odnaleźć folder DataPilot -> Telemetry
5. Folder Telemetry zawiera logi mieszczące się w kilku podfolderach. Stanowią one całość, dlatego aby logi można było odczytać konieczne jest skopiowanie całego folderu, wraz z podfolderami.


DRON
Uwaga: przedstawiony poniżej sposób może nie działać z niektórymi kablami USB i niektórymi rodzajami gniazd USB A. Przykładowo, gniazda USB oznaczone „SS” mogą spowodować, że dron nie będzie widoczny dla programu. Jeśli program nie widzi drona, proszę spróbować z innymi kablami USB, innym gniazdem USB lub innym komputerem. Do tej czynności aparatura powinna być wyłączona, a dron powinien mieć włożoną baterię.

1. Ściągnąć aplikację DataPilotPlanner (DataPilot Desktop) ze strony http://www.yuneec.com -> support -> downloads -> H520
2. Drona postawić w pobliżu komputera, wpiąć kabel w gniazdo micro USB na dronie (nie wpinać jeszcze drugiego końca kabla do komputera). Nie włączać drona.
3. Uruchomić program DataPilotPlanner, a następnie podłączyć drugi koniec kabla USB do komputera
4. Dron samoczynnie uruchomi się. Może to zająć kilka-kilkanaście sekund. Poczekać aż zielony pasek pod przyciskami w górnej części ekranu dojdzie do prawego końca okna (oznacza to nawiązanie połączenia z dronem). Przy poprawnym połączeniu w górnej części ekranu powinna pojawić się podstawowa telemetria: ilość satelit i poziom naładowania akumulatora drona.
5. W lewej części okna programu DataPilotPlanner znajduje się ikona „Log Download”. Należy kliknąć tę ikonę aby wejsć do menu związanego z logami.
6. Kliknąć Refresh po prawej stronie ekranu. Na ekranie pojawi się lista zapisanych logów wraz z datami i rozmiarem. Należy zaznaczyć te, które nas interesują i następnie kliknąć Download po prawej stronie okna aplikacji.
7. Program poprosi o wskazanie miejsca zapisu logów – należy wskazać odpowiedni folder.
8. Po wybraniu folderu logi ściągną się do niego. Może to zająć kilka minut.


Niektóre komputery mogą mieć problemy ze ściąganiem większej ilości logów naraz. W takim przypadku zaleca się ściągać nie więcej niż 5 logów jednocześnie.

H520: przy próbie uruchomienia drona/uzbrojeniu silników/wznoszeniu pojawia się na aparaturze „motor error”.

Nie koniecznie musi to być związane z rzeczywistym problemem z silnikiem. De facto dużo częściej problemem jest nieskalibrowany akcelerometr. Należy wykonać kalibrację akcelerometru na nieruchomej, płaskiej, poziomej powierzchni, najlepiej z dala od wszelkich źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. Kalibrację wykonać zgodnie z instrukcją obsługi, oraz poleceniami pojawiającymi się na ekranie.

1. Przed uruchomieniem aparatury należy skierować wszystkie potencjometry (pokrętła i suwaki) na środkową pozycję. To bardzo ważne. W ST16S należy to zrobić dla: 1) potencjometru prędkości drona na prawym boku aparatury; 2) potencjometru pochylania kamery na lewym boku; 3) potencjometru obrotu kamery na boki. Środkowa pozycja jest oznaczona przy potencjometrze.

2. Uruchomić aparaturę (dron może być wyłączony). Poczekać aż uruchomi się aplikacja DataPilot

3. Na głównym ekranie aplikacji w okolicy lewego górnego rogu znajduje się ikona przedstawiająca 3 poziome kreski. Ikona ta prowadzi do głównego menu. Należy tę ikonę kliknąć 5-krotnie w dość szybkim tempie. Prawidłowo wykonane 5-krotne kliknięcie powinno wywołać okno z pytaniem czy chcesz otworzyć „Advanced Mode”. Należy kliknąć tak (Yes/OK).

UWAGA! Ten tryb otwiera rozszerzone menu. Zmiana czegokolwiek oprócz czynności opisanych w tej instrukcji może doprowadzić do awarii sprzętu i utraty gwarancji!

4. Z menu po lewej stronie należy wybrać „RC Calibration”. Po ponownym sprawdzeniu czy wszystkie potencjometry i drążki są swoich środkowych położeniach, należy kliknąć „Start Calibration” i kliknąć OK.

6. Teraz należy poruszać wszystkimi drążkami i potencjometrami w całym zakresie ich pracy. Każdy z nich powinien być wychylony maksymalnie we wszystkie strony po kilka razy. Po zakończeniu tej czynności 7 kwadratów na ekranie powinno zaświecić się na zielono, co oznacza udaną kalibrację. Jeśli wszystkie kwadraty świecą się już na zielono, to następnie należy pozostawić wszystkie drążki oraz potencjometry (pokrętła i suwaki) w środkowej pozycji (to ważne! patrz p. 7 – typowy problem). Następnie można kliknąć „Stop Calibration”.

7. Wyjść do głównego menu, a następnie wrócić i kliknąć RC Monitor, który pokazuje graficznie odczyty ze wszystkich drążków, przycisków, przełączników i potencjometrów. Należy użyć RC Monitora aby sprawdzić poprawność działania wszystkich drążków i potencjometrów. Typowym problemem jest działanie potencjometru tylko w połowie zakresu. Dzieje się tak najczęściej dlatego, że dany potencjometr nie był umieszczony w środkowej pozycji przed zakończeniem kalibracji.

Jeśli pomimo kalibracji RC Monitor pokazuje niepoprawne zachowanie urządzenia, lub kiedy niektórych drążków/potencjometrów nie da się skalibrować (stale świecą się na czerwono zamiast na zielono – patrz p. 6) należy skontaktować się z serwisem.

1. Uruchomić aparaturę ST16S (dron może być wyłączony) i poczekać aż w pełni załaduje się aplikacja DataPilot

2. Przyciskiem cofania wyłączyć aplikację DataPilot. Pokaże się menu Androida, podobne do pulpitu w smartfonach.

3. Na pierwszym ekranie (zależnie od wersji sprzętu) powinna pojawić się okrągła ikona z sześcioma kropkami w środku. Należy ją kliknąć, aby zobaczyć wszystkie dostępne aplikacje.

4. Należy uruchomić ustawienia (ikona koła zębatego opisana „Settings”). Następnie kliknąć WiFi i połączyć się z siecią WiFi z dostępem do internetu.

5. Wyjść z ustawień WiFi i kliknąć przycisk z domkiem w dolnej części panelu dotykowego. To spowoduje otwarcie aplikacji DataPilot

6. Kliknąć ikonę z trzema poziomymi kreskami w górnej lewej części ekranu aplikacji DataPilot aby wejść do menu

7. Wejść w zakładkę „Offline Maps”, kliknąć „Add New Set”. Dotykowo znaleźć na mapie obszar który ma być ściągnięty. Aplikacja pobierze prostokątny obszar, dokładnie taki, jaki mieści się na ekranie. Maksymalne i minimalne przybliżenie/oddalenie mapy reguluje się suwakami po prawej stronie. Optymalny zakres to 13-19. Powyżej, w polu „Name” nadajemy mapie nazwę. Pod nazwą znajduje się rozwijana lista z której można wybrać typ i dostawcę mapy (Google, Bing, Esri itp.). Pod spodem, w polu „Est size” pokazane jest ile w przybliżeniu miejsca w pamięci zajmie mapa o wybranych parametrach.

8. Po wybraniu nazwy, dostawcy i typu mapy, maksymalnego i minimalnego przybliżenia oraz obszaru należy kliknąć „Download”.

9. Po kliknięciu „Download” pokaże się lista map, oraz status ich pobrania. Czerwone kółko oznacza, że mapa nie jest w pełni ściągnięta, a zielone oznacza, że jest ściągnięta w pełni i gotowa do użycia. Teraz można rozłączyć się z Internetem i połączyć z kamerą za pomocą ikony w prawym górnym rogu aplikacji DataPilot.

10. UWAGA! Użytkownik powinien kontrolować ilość wolnego miejsca, jaka pozostała w pamięci wewnętrznej aparatury. Jej przepełnienie skutkuje spowolnieniem działania urządzenia, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia uruchomienie aparatury. Ilość miejsca można sprawdzić wychodząc z aplikacji DataPilot do menu Androida, wchodząc w Settings i dalej w Storage.

Aparatura slave to ta, która będzie sterowała gimbalem i kamerą. Aparatura master to ta, która będzie sterowała dronem.

1. W obu aparaturach sprawdzić czy jest na nich zainstalowany najnowszy firmware. Jeśli nie, to należy go zaktualizować do najnowszej wersji. Starsze wersje oprogramowania mogą nie obsługiwać trybu master/slave.

2. Przygotować aparaturę „slave”. Włączyć ją i poczekać aż uruchomi się aplikacja DataPilot.

3. Kliknąć ikonę ustawień, kliknąć na podmenu „Vehicle”, a następnie na „Slave mode”. Otworzy się żółte okno. W dolnej części tego okna należy zaznaczyć „Enable Slave Mode”.

4. Wrócić do głównego ekranu i wyłączyć aparaturę slave.

5. Włączyć aparaturę master oraz drona, poczekać aż uruchomi się aplikacja Data Pilot.

6. Sprawdzić czy aparatura jest poprawnie połączona z dronem/kamerą. Jesli nie, to należy zbindować je ze sobą.

7. Za pomocą przełącznika S2 (w pozycji dolnej lub środkowej) oraz potencjometru K1 sprawdzić sterowanie gimbalem.

8. Przełączyć przełącznik S2 w pozycję górną (F).

9. Włączyć aparaturę slave i poczekać na uruchomienie aplikacji DataPilot

10. W aparaturze slave: Kliknąć na ikonę połączeń WiFi w prawym górnym narożniku, następnie na „Link Management”. Wybrać odpowiednią kamerę.

11. W aparaturze slave: ustawić przełącznik trybu pochyłu kamery S1 do pozycji centralnej. Ustawić przełącznik trybu obrotu kamery S2 do pozycji G (dolnej).

12. Prawy drążek steruje teraz obrotami gimbala w lewo i prawo. Pochylenie kamery jest sterowane potencjometrem na boku aparatury (tak jak w trybie na jedną aparaturę). Można również ustawić przełącznik trybu pochyłu kamery do pozycji dolnej (V), co umożliwi pochylanie kamery w górę i w dół za pomocą lewego drążka.


UWAGI DODATKOWE:
– w razie wystąpienia problemów z połączeniem należy uruchomić ponownie wszystkie urządzenia.

– proszę mieć na uwadze, że wszystkie funkcje dotyczące sterowania kamerą i gimbalem nadal pozostaną aktywne w aparaturze master. Rekomendujemy nie używać tych funkcji na aparaturze master w trybie team mode.

– w trybie team mode zasięg może zmniejszyć się do około 500m w związku z wykorzystanym podwójnym strumieniem wideo.

 Symulator UAV Pilot można pobrać za darmo ze strony producenta www.yuneec.com -> support -> downloads -> miscellaneous

1. Włączyć ST16S

2. Uruchomić program UAV Pilot i podłączyć adapter USB do komputera

3. W aplikacji DataPilot wejść do menu ustawień i wybrać zakładkę „Vehicle”

4. W programie UAV Pilot kliknąć „Radio” i „Bind USB Receiver”

5. Na ST16S kliknąć „Manual Bind” a potem „Bind”

6. W programie UAV Pilot pojawią się okienka, które należy zamknąć klikając OK

7. W aplikacji DataPilot na ST16S wrócić do głównego ekranu.

8. Sprzęt powinien być gotowy do lotu.

Reset aparatury ST16/ST16S do ustawień fabrycznych:

1. Przygotować aparaturę ST16/ST16S. Akumulator aparatury powinien być naładowany przynajmniej w 50%

2. Uruchomić aparaturę i za pomocą przycisku „wstecz” (lub przycisku PAD w ST16 do H480) wyjść z aplikacji

3. Odnaleźć w menu Androida ikonę „Settings”

4. W sekcji „Personal” kliknąć „Backup & Reset”, następnie „Factory Data Reset”, następnie potwierdzić klikając „Reset tablet”

5. Reset może zająć kilka do kilkunastu minut.

6. Po resecie może być konieczne ponowne zainstalowanie wcześniej zainstalowanych aplikacji i aktualizacji, oraz zbindowanie z dronem/kamerą.

Czyszczenie danych aplikacji w ST16S:

1. Uruchomić ST16S i za pomocą przycisku „wstecz” wyjść z aplikacji

2. Otworzyć ustawienia (Settings), przejść do ustawień aplikacji (Apps), odnaleźć DataPilot i UpdatePilot (Flightmode2.0 w przypadku drona H PLUS)

3. Dla obu tych aplikacji wykonać następujące czynności: kliknąć na aplikację, a następnie kliknąć Clear Data oraz Clear Cache. Jeśli przyciski są nieaktywne, to należy najpierw zatrzymać aplikację (przycisk Force Stop w tym samym menu)

4. Uruchomić ponownie ST16S

Uwaga! Po wykonaniu tych czynności ustawienia zostaną przywrócone do fabrycznych i prawdopodobnie będzie trzeba zbindować drona przy pierwszym uruchomieniu.

 1. Przygotować drona z akumulatorem, oraz kamerę. Kamera ma być zamontowana na dronie.
 2. Włączyć drona, a następnie ustawić go tak, by mieć wygodny dostęp do gimbala (np. opartego o przednie ramiona). Poczekać aż na diodzie statusu kamery pojawi się zielona dioda.
 3. Podnieść klapkę osłony slotu karty micro SD. Odnaleźć przycisk resetu. Znajduje się on w małym, okrągłym otworze. Pod klapką karty znajdują się dwa takie otwory. Należy użyć tego, który znajduje się bliżej boku kamery. Przygotować cienkie narzędzie, którym będzie można wcisnąć przycisk.
 4. Cienkim narzędziem wcisnąć i trzymać przycisk resetu przez około 30 s. Kamera powinna w tym czasie rozpocząć reset. Rozpoznamy to po tym, że dioda kamery przestanie świecić na zielono.
 5. Po resecie należy sprawdzić w aplikacji Update Pilot czy pojawiła się możliwość aktualizacji (w niektórych przypadkach reset może przywrócić starą wersję firmware’u). Jeśli są dostępne aktualizacje, należy je zainstalować. Po zakończonej instalacji uruchomić sprzęt ponownie i ponownie sprawdzić dostępność aktualizacji. Jeśli wszystko wyświetla się na zielono, to znaczy, że aktualizacja zakończyła się powodzeniem.

Problem: dron przestał reagować na polecenia z aparatury, ale obraz pojawia się na ekranie. Bindowanie poprzez ikonę WiFi w prawym górnym rogu ekranu aplikacji DataPilot odbywa się poprawnie, ale problem nie ustępuje.

Przyczyną problemu jest wcześniej nawiązane połączenie z siecią WiFi, które „wyparło” wcześniejsze połączenie z dronem w paśmie 2,4 GHz. W niektórych przypadkach może to spowodować „rozbindowanie” drona i aparatury, ale tylko w paśmie 2,4 GHz, podczas gdy połączenie w paśmie 5,8 GHz pozostało bez zmian – dlatego widoczny jest obraz z kamery, ale dron i gimbal nie reagują na polecenia. Aby rozwiązać problem włącz drona i aparaturę, poczekaj aż dioda na kamerze będzie miała kolor zielony, następnie otwórz główne menu aplikacji DataPilot, otwórz sekcję „Vehicle” i kliknij „Manual Bind”. Gdy pojawi się okno dialogowe obróć drona do góry nogami i obserwuj diody pod silnikami. Po obróceniu drona powinny one zacząć mrugać szybko na żółto. Gdy tylko diody zaczną mrugać na żółto, postaw drona z powrotem na nogach, a w aplikacji kliknij „Bind”. Następnie przerzuć przełącznik S2 w pozycję dolną i obróć potencjometr K1 aby sprawdzić, czy połączenie zostało poprawnie nawiązane.

W opisanej sytuacji polecamy sprawdzić kilka możliwych przyczyn problemu.

1 – czy w aparaturze i dronie zainstalowane są najnowsze wersje firmware’u? Instrukcja aktualizacji dla poszczególnych modeli znajduje się w tym FAQ, oraz w instrukcji obsługi drona.

2 – czy pamięć wewnętrzna aparatury nie jest zapełniona? Należy zostawić przynajmniej 1 GB wolnego miejsca aby zapewnić sprawne działanie urządzenia. Aby zwolnić miejsce można usunąć podglądy zrobionych zdjęć i filmów, oraz niepotrzebne mapy offline (dotyczy modeli, w których dostępne są mapy offline).

3 – wykonać factory reset aparatury. Należy pamiętać, aby wcześniej zapisać na komputerze kopie stworzonych tras autonomicznych i innych plików innych przydatnych plików. Po resecie należy koniecznie zrobić aktualizację firmware’u!

4 – czy nie ma zainstalowanych obcych aplikacji na ST16S. Nie należy na aparaturze instalować żadnych aplikacji niepochodzących od producenta. Drone radar pocztę i facebooka sprawdzamy na telefonie 

5 – czy nie używamy map offline o dużym rozmiarze (dotyczy modeli, w których dostępne są mapy offline). W miarę możliwości należy korzystać z map o rozmiarze nie większym niż potrzebne.

Typhoon H PLUS

 1. Ściągnąć najnowszy firmware z www.yuneec.com.
 2. Skopiować go na sformatowaną kartę micro SD.
 3. Włożyć kartę do kamery a następnie włączyć drona.
 4. Zacznie się proces inicjacji kamery. Następnie zacznie mrugać fioletowa dioda. W zależności od wersji kamery, po kolorze fioletowym mogą pojawić się inne kolory.
 5. Należy zaczekać aż dioda na kamerze zupełnie przestanie świecić lub przez minimum 5 minut będzie świecić na zielono.
 6. Ponownie uruchomić drona wraz z kamerą.
 1. Włączyć drona (nie włączać aparatury). Poczekać aż tylna dioda zacznie mrugać na niebiesko.
 2. Pochylić drona dwukrotnie do przodu o 45 stopni aby wprowadzić drona w tryb bindowania. Tylna dioda powinna zacząć szybko mrugać kolorem pomarańczowym/żółtym.
 3. Wziąć do ręki Wizard Sticka (powinien być w tym momencie wyłączony). Wcisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania. Po chwili pilot włączy się, a jego lewa dioda zaświeci się niebieskim światłem ciągłym. Gdy światło się pojawi, należy (trzymając cały czas pilota z wciśniętym przyciskiem) ruszać przedramieniem w dół i w górę, dopóki dron nie zasygnalizuje połączenia dwoma sygnałami dźwiękowymi. Dopiero teraz można puścić przycisk na Wizard Sticku!
 4. Po połączeniu, tylna dioda drona przestanie mrugać światłem pomarańczowym/żółtym. Zacznie świecić kolorem zielonym, fioletowym lub czerwonym w zależności od trybu lotu. Oznacza to, że sprzęt jest zbindowany i gotowy do użytku.
 1. Upewnić się, że dron i aparatura mają akumulatory naładowane w ponad 50%.
 2. Do aktualizacji firmware’u potrzebna jest specjalna aplikacja. Najłatwiej jest ją ściągnąć z Internetu bezpośrednio na aparaturę. W tym celu należy połączyć aparaturę z siecią WiFi z dostępem do internetu. Po włączeniu aparatury dwukrotnie kliknąć przycisk powrotu („zawracająca” strzałka po prawej dolnej stronie ekranu dotykowego). Wejdziemy wówczas do „Androidowego” menu tabletu.
 3. W menu tabletu należy odnaleźć przycisk Settings -> WiFi i połączyć się z siecią.
 4. Uruchomić aplikację Play Store. Umożliwia ona wyszukiwanie, ściąganie i instalację innych aplikacji. (rejestracja może być konieczna by korzystać z Play Store). W Play Store w pasek wyszukiwania wpisać „Yuneec Update Pilot”, a następnie ściągnąć i zainstalować tą aplikację na tablecie.
 5. Po udanej instalacji uruchomić aplikację Yuneec Update Pilot. Aplikacja przy uruchomieniu podejmie próbę połączenia się z internetem. Jeśli takie zapytanie się pojawi („Select your WiFi hotspot”), wówczas należy wskazać sieć WiFi poprzez którą aplikacja będzie mogła ściągnąć z internetu aktualizacje.
 6. Następnie należy kliknąć duży okrągły przycisk w aplikacji podpisany „Check App Versions”. Aplikacja może wyświetlić okno „Select Your Vehicle” gdzie będzie poprosić o wybór drona, oznaczony wg. numeru kamery która jest pod niego podłączona (stąd numer będzie się zaczynał od np. E90_XXXXXX). Należy włączyć drona, poczekać na pojawienie się zielonej diody na kamerze po kliknięciu „refresh” kamera pojawi się na liście jako aktywna. Po zaznaczeniu numeru kamery (zostanie podświetlony na pomarańczowo) można zamknąć okienko.
 7. W pierwszej kolejności aplikacja sprawdzi swoją własną aktualność, aktualność fw aparatury oraz aktualność aplikacji DataPilot. Na głównym ekranie aplikacji, w dużym okrągłym przycisku powinna pojawić się informacja na temat objętości plików nowego firmware’u. Poniżej znajdują się informacje na temat dostępnych aktualizacji (tzn. części oprogramowania mogą zostać zaktualizowane).
 8. Po kliknięciu w duży okrągły przycisk aplikacja powinna zacząć pobierać aktualizacje.
 9. UWAGA: przy pierwszej aktualizacji może pojawić się informacja o blokadzie instalacji aplikacji ze źródeł trzecich. Okienko z tą informacją będzie miało przycisk „Settings”. Po jego kliknięciu aplikacja przeniesie nas do ekranu ustawień zabezpieczeń (Settings -> Security). Należy odnaleźć pozycję „Unknown sources (allow installation of apps from unknown sources)” i zaznaczyć ją ptaszkiem.
 10. Android może zapytać czy chcemy zezwolić na aktualizację do aplikacji Data Pilot. Należy kliknąć Install.
 11. Następnie możliwe będzie sprawdzenie aktualizacji dla drona (tzn. dla kamery, kontrolera lotu oraz gimbala itp). Po kliknięciu dużego okręgłego przycisku aplikacja sprawdzi dostępność aktualizacji i połączy się z dronem aby porównać najnowsze wersje FW z tymi już zainstalowanymi. W dolnej części ekranu ukążą się informacje na temat wersji.
 12. Po kolejnym kliknięciu okrągłego przycisku aplikacja pobierze i zainstaluje aktualizacje w dronie.
 13. Jeśli aktualizacja zakończy się sukcesem, tło w aplikacji zamieni kolor na zielony, a w okrągłym przycisku na ekranie aparatury będzie napis „Up-To-Date”. W dolnej części ekranu widoczne będą wersje FW poszczególnych podzespołów. Kolor zielony oznacza ich aktualność. Możemy kliknąć ten przycisk ponownie aby sprawdzić czy na pewno wszystkie elementy oprogramowania są w pełni uaktualnione.
 14. Teraz możemy wyłączyć aparaturę oraz drona.

Należy ściągnąć i zainstalować sterownik: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746572

Jeśli problem utrzymuje się, należy dodać program DataPilotPlanner do wyjątków Zapory Windows (i/lub innego używanego firewalla) oraz dodać go do wyjątków w programie antywirusowym który jest używany na danym komputerze.

Problem: W aparaturze pojawia się komunikat informujący o błędzie inicjalizacji EKF Internal Checks Error.

Rozwiązanie: należy wykonać aktualizację firmware’u, a następnie skalibrować kompas i akcelerometr. Błąd ten jest najczęściej związany z potrzebą kalibracji akcelerometru.

W celu uaktualnienia zobacz film:

Typhoon H

Update Typhoon H:

 1. Należy wejść na stronę yuneec.com -> support -> Pod downloads znaleźć Typhoon H a pod nim link „Firmware”. 
 2. Z tabeli TYPHOON H (a więc oprogramowanie dla drona) Ściągnąć Europe only version (jeśli jest wybór). Następnie, po kliknięciu „DETAILS”, ukażą się szczegółowe informacje na temat danego firmware’u. W sekcji „VERSION” znajdują się numery poszczególnych części firmware’u. Należy je zapisać do późniejszego wglądu. 
 3. Sformatować kartę pamięci microSD w celu nagrania na nią nowego firmware’u
 4. Na czystą kartę nagrać plik firmware’u
 5. Kartę włożyć do slotu w kamerze (kamera musi byc podłączona do drona, ale dron na razie powinien być wyłączony)
 6. Włączyć aparaturę, a po chwili włączyć drona, poczekać aż się połączą
 7. W aparaturze wejść w: system settings -> about controller -> zanotować obecną wersję firmware’u drona i aparatury -> kliknąć update przy TYPHOON H
 8. Teraz aparatura rozpakuje pliki i zacznie aktualizację
 9. Na koniec aparatura poprosi o restart drona. Wyłączyć, odczekać ok. 5 sekund i włączyć. Kliknąć na aparaturze strzałkę w tył aby wrócić do głównego ekranu, poczekać na połączenie.
 10. Wejść na aparaturze w system settings -> about controller -> sprawdzić czy wgrany został nowy firmware, porównując numery z tymi uzyskanymi ze strony producenta (patrz p. 1).

Update ST16:

Kroki 1. i 2. jak wyżej, ale ściągnąć plik dla ST16 (ma ok. 400 MB)

 1. Aparaturę należy podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po włączeniu aparatury ukaże się ona w komputerze jako pamięć zewnętrzna. Należy skopiować plik firmware’u do głównej lokalizacji (czyli nie do żadnych folderów).
 2. Po zakończeniu kopiowania pliku, odłączyć bezpiecznie aparaturę od komputera
 3. Uruchomić ponownie aparaturę (wyłączyć i włączyć).
 4. W aparaturze wejść w: system settings -> about controller -> zanotować obecną wersję firmware’u drona i aparatury -> kliknąć update przy ST16 
 5. Teraz aparatura rozpakuje pliki i zacznie aktualizację i uruchomi się ponownie, zaktualizuje system android i uruchomi się ponownie jeszcze raz.
 6. Na ekranie pojawi się wybór języka – wybrać angielski
 7. Wszystkie wcześniejsze konfiguracje zostały usunięte, więc konieczne jest ponowne zbindowanie. W głównym menu należy kliknąc „Model Select” i wybrać Typhoon H”
 8. Włączyć drona, przechylić go dwa razy do przodu o 45 stopni aby wszedł w tryb bindowania. Poprawne przejście do trybu bindowania sygnalizowane jest szybkim mruganiem na pomarańczowo w tylnym panelu LED na kadłubie drona.
 9. Na głównym ekranie aparatury wejść w system settings i w zakładce bind klikać co chwilę „Refresh” aż pod Aircraft Model i Camera pokażą się opcje do wyboru (pod model pojawi się biały napis np. „SR24S_52684v1.07” a pod Camera pojawi się biały napis np. „CGO3P_C20C54”). Biały napis w Państwa dronie będzie się nieznacznie różnić, gdyż jest to indywidualny numer danego egzemplarza.
 10. Zaznaczyć na niebiesko oba białe napisy i kliknąć bind. Jeśli zniknie pomarańczowy napis „not connected”, oznacza to poprawne zbindowanie. Należy powtórzyć w przypadku niepowodzenia – może zdarzyć się, że zbinduje się tylko jedna z tych dwóch rzeczy, wówczas należy po prostu spróbować ponownie zbindować tylko niezbindowany element. Kamera będzie wymagała wpisania hasła: 1234567890
 11. Pojawienie się komunikatu „Connection Established” oznacza poprawne zbindowanie.
 12. Wejść na aparaturze w system settings -> about controller -> sprawdzić czy wgrany został nowy firmware, porównując numery z tymi uzyskanymi ze strony producenta (patrz p. 2).

Dron jest gotowy do użytkowania. Przed lotem proszę dokonać kalibracji kompasu

Przed rozpoczęciem:
Aparatura, która jest normalnie używana do sterowania dronem (w trybie na jedną aparaturę) nazywana jest w tej instrukcji aparaturą orginalną. Druga aparatura będzie nazywana aparaturą nową. Orginalna aparatura powinna być początkowo zbindowana z dronem i kamerą, tzn. powinna mieć ustawiony standardowy model (zwany też profilem, wybierany z menu „model select”, na którym aparatura łączy się z zarówno z dronem jak i kamerą). Nowa aparatura powinna mieć nowy model/profil, niezbindowany z żadnym urządzeniem. Aby taki profil stworzyć, należy wejść w „Model Select”, kliknąć „New Model”->”Create Model”, nadać mu nazwę w polu „Please input name” (może to być np. nazwa „TYPHOON H DRUGA APARATURA”, a w polu „Type” wybrać Typhoon H.

 1. Włączyć obie aparatury, następnie włączyć drona. Poczekać aż inicjalizacja się zakończy i aż dron i kamera połączą się z orginalna aparaturą.
 2. W nowej aparaturze wejsć w menu Model Select, wybrać wcześniej założony profil (np. TYPHOON H DRUGA APARATURA”. Klikać OK na pojawiających się ostrzeżeniach. Po włączeniu tego profilu wrócić do ekranu głównego.
 3. W nowej aparaturze kliknąć „System settings”. Pierwszy ekran jaki się pojawi to ekran bindowania – tak zostawić tę aparaturę
 4. Na orginalnej aparaturze kliknąć ikonę trybiku w prawej dolnej części ekranu i w menu, które się pojawi, przełączyć z „single mode” na „team mode”. Dron powinien wejść w tryb bindowania, co zostanie zasygnalizowane zmianą sposobu mrugania tylnej diody na dronie oraz dźwiękiem.
 5. Na nowej aparaturze kliknąć „refresh”. W rubryce „model” pojawi się biały napis „SR24_XXXXX”, należy go kliknąć. W rubryce „camera” pojawi się biały napis „CGO 3P_XXXXX” – należy go kliknąć. Następnie kliknąć przycisk BIND. Jeśli pojawi się zapytanie o hasło, należy wpisać 1234567890 i kliknąć OK.
 6. Kliknąć „Camera Select” i wybrać CGO3 PRO i kliknąć „select”. Kliknąć OK jeśli pojawią się ostrzeżenia.
 7. wrócić do ekranu głównego. Urządzenie powinno wydać z siebie dwa długie dźwięki, co oznacza, że bindowanie zakończyło się powodzeniem.

UWAGA: po wykonaniu tych czynności orginalna aparatura steruje kamerą, a nowa aparatura steruje dronem.

UWAGA2: W tym trybie nowa aparatura nie może sterować gimbalem.

Aby powrócić do trybu pojedynczej aparatury:

 1. Na orginalnej aparaturze kliknąć ikonę trybiku w prawym dolnym rogu ekranu i przełączyć z „team mode” na „single mode”
 2. Po chwili dioda z tyłu drona zacznie mrugać, co oznacza wejście w tryb bindowania
 3. Po kilku sekundach dron powinien automatycznie połączyć się z aparaturą. Dwa długie dźwięki sygnalizują udane bindowanie.

Q500

 1. Uruchomić aparaturę, w głównym menu wybrać „model select”
 2. W menu Model Select pokażą się istniejące modele, oraz możliwość stworzenia nowego modelu „New Model”. Kliknąć w New Model
 3. Po prawej stronie u góry jest okienko „Type”. Należy je kliknąć i wybrać model drona odpowiedni dla danego egzemplarza (np. Typhoon Q500 4K). U dołu po lewej znajduje się pole „Please input name”. Należy kliknąć na to pole i wpisać nazwę nowego modelu. Nazwa jest dowolna, ale powinna być inna niż nazwy już istniejących modeli. Po wpisaniu nazwy i wybraniu typu, należy zapisać je klikając „Save”
 4. Powrócić do menu Model Select i kliknąć nowo utworzony model. Nowy model powinien zostać otoczony niebieską ramką. Oznacza to, że model ten jest aktywny.
 5. Strzałką „powrót” (prawy dolny narożnik ekranu) wrócić do menu głównego. Sprawdzić, czy w lewym górnym narożniku jest napisana nazwa nowego modelu. Jeśli nie, powtórzyć krok 4. Jeśli nazwa modelu się zgadza, wówczas należy kliknąć w „Flight Settings”, następnie w „Camera Select” i wybrać posiadany model kamery. Uwaga: posiadacze kamery C-GO3 (standardowa kamera/gimbal w Q500 4K) powinni wybierać opcję C-GO3-Pro.
 6. Uruchomić drona na nieruchomej, płaskiej, równej i poziomej powierzchni. Po chwili po włączeniu powinien mrugać na niebiesko (dioda sygnalizacyjna centralna, na dole kadłuba, pod komorą akumulatora). Pochylić go dwukrotnie do przodu o 45 stopni. Po drugim pochyleniu i powrocie do poziomu, tylna dioda powinna zacząć mrugać szybko na żółto. Jeśli nie zaczęła. to należy próbować pochyleń do skutku.
 7. Kiedy dioda w dronie mruga szybko na żółto, oznacza to, że dron jest w trybie bindowania. W aparaturze należy wrócić strzałką powrotu do głównego menu, następnie kliknąć „Flight Settings” na środku u dołu ekranu. Następnie kliknąć w „Bind”. Pojawią się dwie kolumny: Model oraz Camera. Na pomarańczowo wyświetla się aktualnie zbindowany model. Jeśli postępowano całkowicie zgodnie z tą instrukcją, na pomarańczowo powinno być napisane „not connected”. Pod pomarańczowym napisem w każdej z kolumn powinien znajdować się biały napis z indywidualnym numerem. Pod Model pojawi się numer drona, a pod Camera pojawi się numer kamery. Jeśli żaden napis nie pojawia się, należy wrócić do głównego menu, odczekać 15-30s i powrócić do menu „Bind”. Jeśli napis na biało jest obecny, należy go kliknąć – to spowoduje zbindowanie z nowym urządzeniem (dronem i/lub kamerą). Aby mieć obraz z kamery oraz kontrolę nad dronem, trzeba zbindować aparaturę z oboma tymi urządzeniami! Przy bindowaniu z kamerą, może pojawić się zapytanie o hasło. Standardowe hasło to 1234567890.
 8. UWAGA: czasami zanim aparatura wykryje drona lub kamerę (czyli zanim biały napis pojawi się w menu bindowania) może minąć trochę czasu. Jeśli zajmuje to więcej niż 10 minut, należy wyłączyć sprzęt i rozpocząć cały proces od nowa. Ponadto, bindowanie (zwłaszcza z kamerą) nie zawsze udaje się za pierwszym razem.
 9. Strzałką powrotu wrócić do głównego menu. Po chwili po prawej stronie powinna pojawić się telemetria (dane przesyłane z drona m.in. na temat naładowania baterii w woltach). Jeśli przy napisie VOLTS widnieje jakaś liczba, oznacza to, że otrzymujemy telemetrię z drona, a więc poprawnie się z nim połączyliśmy. Połączenie z kamerą zawsze zajmuje trochę więcej czasu. O połączeniu z nią świadczy pokazanie się podglądu na aparaturze.
 10. Wyłączyć drona i aparaturę

UWAGA! Firmware należy zawsze aktualizować zarówno w dronie jak i w aparaturze. Nie należy wykonywać lotów, jeśli tylko jedno z urządzeń zostało zaktualizowane.

 1. Aby ściągnąć najnowszy firmware, należy wejść na stronę https://www.yuneec.com/en_GB/ -> support -> camera drones -> Q500 4K
 2. Należy ściągnąć w sumie dwa pliki: Q500 firmware (EU), oraz ST10+ firmware (EU). UWAGA: NIE NALEŻY UŻYWAĆ FIRMWARE ST10+ DO APARATURY ST10! Są one niewspółkompatybilne, a instalacja złego firmware’u może uszkodzić urządzenie. Jeśli na stronie wymienionej w punkcie 1. nie będzie firmware do aparatury ST10 (bez plusa), wówczas można go ściągnąć stąd: https://yuneec.uk/index.php/firmware
 3. W aparaturze należy wejść do menu SYSTEM SETTINGS -> ABOUT FLIGHT MODE CONTROL a następnie spisać symbol umieszczony pod napisem „Build Number”. Jest to aktualnie zainstalowana wersja firmware’u. Przykładowy symbol: st10+v01b21c
 4. UWAGA! przed rozpoczęciem aktualizacji, należy w pełni naładować baterię aparatury.
 5. W aparaturze pod baterią znajduje się slot karty micro SD. Należy wyciągnąć tą kartę, za pomocą dołączonego do drona adaptera podłączyć ją do komputera. Ściągnięty ze strony producenta firmware jest pierwotnie w formie jednego pliku w formacie .zip, którego nazwa odzwierciedla wersję, np. st10+v01b30c.zip . W nim znajduje się podfolder o tej samej nazwie (st10+v01b30c) a w nim – dwa pliki: update.zip, oraz folder o nazwie „firmware”. Na kartę pamięci aparatury należy skopiować plik update.zip oraz folder o nazwie „firmware”. Należy umieścić je w głównej lokalizacji na karcie (nie do podfolderów) kartę pamięci umieścić z powrotem w aparaturze, następnie uruchomić aparaturę.
 6. W menu System Settings -> About Flight Mode Control kliknąć „System Update”. Aparatura zapyta się czy na pewno kontynuować – należy kliknąć OK. Aktualizacja systemu się rozpocznie. Nie należy w tym czasie wyłączać aparatury, ani wciskać żadnych przycisków. Aparatura w trakcie aktualizacji wyłączy się i włączy ponownie.
 7. Po ponownym uruchomieniu aparatury należy sprawdzić, czy zmieniła się wyświetlana wersja firmware’u, analogicznie jak w p. 3. Jeśli nie nastąpiła zmiana, można powtórzyć cały proces, zachowując szczególną uwagę do podążania za opisanymi krokami w dokładny, szczegółowy sposób.
 8. Jeśli aparatura pokazuje nową wersję firmware’u, należy następnie przejść do aktualizacji modułu nadawczo-odbiorczego. Aby to zrobić, należy wejść ponownie w menu System Settings -> About Flight Mode Control i kliknąć Radio Control Update. U góry po lewej i na środku ekranu pojawi się napis „Choose TX file” oraz „Choose RF file”. Pod nimi powinny wyświetlić się dostępne pliki aktualizacji tych modułów. UWAGA! NIEKTÓRE WERSJE FIRMWARE’U NIE POSIADAJĄ PLIKU RF. Wówczas widać będzie jedynie plik pod napisem „Choose TX file”. To jest normalne.
 9. Należy zaznaczyć pliki, które się wyświetlają i kliknąć przycisk „UPDATE TX”. Jeśli pokazuje się również plik RF, wówczas należy również kliknąć „UPDATE RF”. Po udanej aktualizacji pokaże sie napis „Update Success”. Oznacza to, że aktualizacja się powiodła.

 

Po wykonaniu tych kroków, aparatura ST10+ jest w pełni zaktualizowana. Należy wówczas przejść do aktualizacji firmware’u drona.

 1. Można kierować się instrukcjami/pomocą wizualną w filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=VZ6r-2yvDo4 . Dotyczy on zarówno aktualizacji aparatury jak i drona.
 2. Ze strony https://www.yuneec.com/en_GB/ -> support -> camera drones -> Q500 4K należy ściągnąć program Q500 GUI. Po ściągnięciu/instalacji należy włączyć ten program, pamiętając, że najlepiej działa gdy uruchamia się go jako administrator systemu (kliknięcie prawym klawiszem na ikonę -> uruchom jako administrator). UWAGA: w razie problemów z nawiązaniem kontaktu między dronem, a programem, należy ściągnąć odpowiedni sterownik. Po uruchomieniu programu (przed podłączeniem drona) pokaże się instrukcja w języku angielskim. W punkcie pierwszym na słowie „here” jest link – po kliknięciu go otworzy się strona internetowa z której można ściągnąć odpowiedni sterownik.
 3. Za pomocą dołączonego programatora (białe niewielkie urządzenie wyglądające jak pendrive z kablem) należy połączyć drona i komputer tak, jak jest to pokazane na filmie. Kabel w dronie znajduje się w komorze baterii; dostęp do niego jest możliwy po otwarciu klapki baterii. Niektóre wersje drona mają ten kabel przyczepiony rzepem po lewej stronie do „sufitu” wnętrza drona; w innych kabel ten jest wyprowadzony na zewnątrz, obok wejścia baterii. W tym drugim przypadku przed podłączeniem do programatora, nie trzeba nic odłączać. W tym pierwszym przypadku, wyciągnięty z komory kabel będzie złączony z innym i należy go rozłączyć. UWAGA: jeśli trzeba było rozłączyć kabel by podłączyć programator, należy pamiętać o ponownym jego podłączeniu po wykonaniu aktualizacji. W przeciwnym razie dron nie będzie mógł nawiązać połączenia z aparaturą.
 4. Po podłączeniu programatora należy włożyć baterię, a gdy dron będzie już podłączony do komputera za pośrednictwem programatora, oraz gdy będzie włączony program GUI na komputerze, wówczas można włączyć drona.
 5. Po chwili program GUI powinien wyświetlić parametry odczytywane z czujników drona oraz stan wewnętrznych systemów.
 6. Aby rozpocząć aktualizację, należy wejść w GUI w „Device Information”, spisać aktualną wersję firmware’u w dronie (wyświetla się ona w sekcji „Firmware” przy napisie „Version”), a następnie kliknąć „Firmware Update”. Program zapyta wówczas o lokalizację pliku z nowym firmwarem (plik ten ma format .bin i nazwę rozpoczynającą się od Q500, np. Q500_v1.07_09_28_2015.bin).
 7. Po wyborze odpowiedniego pliku należy kliknąć „Update”.
 8. Po zakończonej aktualizacji w programie GUI pojawi się przycisk „FINISH”. Należy go kliknąć a następnie wyłączyć i ponownie włączyć drona.
 9. Po ponownym uruchomieniu należy powrócić do „Device Information” i sprawdzić aktualną wersję firmware’u w dronie. Powinna się ona zgadzać z nazwą pliku, który został użyty do aktualizacji.


Aktualizacja kamery:

 1. Należy wejść na stonę producenta, w sekcję support->downloads->Q500 4k (https://www.yuneec.com/en_GB/support/downloads/typhoon-4k-en.html) i następnie ściągnąć najnowszy firmware kamery. Należy ściągnąć wersję EU, ponieważ jest ona przeznaczona dla dronów na rynku europejskim
 2. Na świeżo sformatowaną, pustą kartę pamięci należy skopiować ściągnięty plik.
 3. Kartę pamięci umieścić w kamerze i uruchomić drona.
 4. dioda na kamerze powinna zacząć mrugać na fioletowo – oznacza to, że aktualizacja jest w toku. Po jakimś czasie dioda powinna przestać mrugać, a następnie kamera powinna się wyłączyć. Oznacza to, że aktualizacja się zakończyła. Należy wyłączyć drona i uruchomić go ponownie.

Jeśli firmware na którymkolwiek etapie się nie zaktualizował, można spróbować ponownie, do skutku.

Oto instrukcja jak skalibrować aparaturę ST10/ST10+. Dron nie bierze udziału w tej procedurze i może być przez ten czas wyłączony. Pod koniec tej instrukcji jest link do filmu na youtube, który demonstruje ten proces.

 1. Włączyć aparaturę. Upewnić się, że oba potencjometry (suwaki po bokach aparatury odpowiadające za pochylenie kamery oraz „żwawość” drona) są dokładnie w centralnej pozycji! Po jej uruchomieniu kliknąć System Settings w lewej dolnej części ekranu, a następnie kliknąć About Flight mode Control.
 2. Na ekranie ukażą się różne pozycje, między innymi Android Version. Należy kliknąć tę pozycję szybko ok. 4 razy (kliknięcia muszą następować szybko po sobie).
 3. Otworzy się nowe menu (proszę uważać aby przy owych szybkich kliknięciach przypadkowo nie kliknąć jednej z pozycji w owym nowym menu). W nim należy kliknąć Controller Test. Ukaże się kolejne menu, w którym należy kliknąć przycisk Enter pod tekstem „Controller Test”.
 4. W tym momencie na ekranie powinny pojawić się dwa podpunkty („Step 1” i „Step 2”). NIE KLIKAMY TYCH PODPUNKTÓW, zamiast tego klikamy NEXT w prawym dolnym narożniku.
 5. W tym momencie na ekranie powinien pojawić się napis „Step 3: Calibration”, a pod nim sześć czerwonych kwadratów oznaczonych J1, J2, J3, J4 (odpowiedzialne za drążki) oraz K1 i K2 (odpowiedzialne za potencjometry).
 6. Kliknąć „Start” a następnie wykonywać po kolei ruchy drążkami, wprowadzając je w skrajne pozycje po lewej, prawej, u góry i u dołu. Należy kilkakrotnie powtórzyć te ruchy, zwracając uwagę, aby za każdym razem doprowadzić drążek do maksymalnych wychyleń. Ruchy te należy wykonać oboma drążkami, jednak najlepiej najpierw jednym, potem drugim. Kwadraty oznaczone literą J powinny zaświecić się na zielono. Następnie to samo zrobić z potencjometrami u boku aparatury (tymi, o których mowa w p.1). Należy wychylić je w skrajne pozycje, osiągając maksymalne wychylenie w przód i w tył. Czynność tą należy wykonać dla obu potencjometrów. Następnie kliknąć „Next”
 7. Pojawi się kolejny ekran testowy, ukazujący odczyty ze wszystkich drążków, potencjometrów, oraz przycisków uzbrajania silnika, filmowania, robienia zdjęcia, oraz przełącznika trybu lotu. Początkowo przy każdym z nich będzie czerwone pole z napisem FAIL. Należy poruszać drążkami i potencjometrami tak jak w p. 6. Należy też wciskać ww. przyciski i przełącznik (UWAGA, NIE NALEŻY RUSZAĆ WŁĄCZNIKA APARATURY, ON NIE PODLEGA KALIBRACJI). Jeśli prawidłowo wykonano ruchy kalibracyjne i jeśli wszystkie drążki, przyciski itp. działają poprawnie, wówczas czerwone pola powinny zamienić się na zielone z napisem PASS.
 8. Kliknąć FINISH.
 9. Przyciskiem strzałki (dotykowym, po prawej stronie) należy wrócić do głównego menu. 
 10. Z głównego menu wejść do Flight Settings, następnie Hardware Monitor, a następnie sprawdzić czy wszystkie przyciski, przełączniki, drążki i potencjometry działają w pełnym zakresie i czy drążki w stanie spoczynku wyświetlają wartość zero lub bliską zeru (-3 do +3).

Film instruktażowy w języku angielskim

Uwaga! Kalibrację należy wykonywać z dala od budynków, metalowych i betonowych konstrukcji, oraz wszelkich źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak linie energetyczne, urządzenia elektryczne, duże metalowe maszyny, infrastruktura telekomunikacyjna itp. Należy też utrzymać dystans od telefonów komórkowych.

 1. Włączyć aparaturę sterującą ST10 oraz drona i poczekać aż połączą się ze sobą. O poprawnym połączeniu świadczy obecność telemetrii (np. poziom napięcia akumulatora drona). Ustawić drona dziobem na północ.
 2. Na ekranie aparatury w prawym dolnym rogu podglądu wideo, zaraz nad przyciskiem „MODEL SELECT” znajduje się ikonka koła zębatego. Należy ją kliknąć, następnie kliknąć „Calibration”, następnie kliknąć „Compass”
 3. Dioda sygnalizacyjna znajdująca się pod komorą baterii zacznie mrugać na zielono i czerwono. Przez pierwsze 5 sekund mruganie będzie powolne. Następnie mruganie zmieni się na szybkie. Od tego momentu użytkownik ma 30 sekund na wykonanie wszystkich obrotów kalibracyjnych. Gdy zacznie mrugać szybko można wziąć drona do rąk i wykonać nim obroty tak jak na filmiku instruktażowym: https://youtu.be/VpfAnddMt2A?t=1m19s . Najpierw należy wykonać powolny obrót o 360 stopni wokół pitch (pochylenie do przodu), aż wróci do pierwotnej pozycji, a nastpnie obrócić drona o 45 stopni wokół osi pionowej (skierowanie nosa na bok w lewo) i wykonać kolejny obrót o 360 stopni. Znowy obrócić drona w bok o 45 stopni i wykonać kolejny obrót o 360 stopni, tak jak na filmiku instruktażowym powyżej. Następnie po raz trzeci obrócić drona w bok o 45 stopni i wykonać czwarty, ostatni obrót o 360 stopni. Należy zwrócić uwagę, by zdążyć wykonać te czynności w czasie, gdy dioda sygnalizacyjna nadal mruga szybko na zielono i czerwono.
 4. Po upewnieniu się, że dioda nie przestała jeszcze mrugać, odłożyć drona na stabilną powierzchnię i nadal obserwować diodę. Przy udanej kalibracji zacznie ona świecić stałym światłem zielonym, a dron wyda z siebie kilka szybkich wznoszących się dźwięków, a następnie uruchomi się ponownie. Jeśli światło zamiast zielonego zaświeciło się stałym światłem białym lub czerwonym i dron nie uruchomił się ponownie, to oznacza, że należy wykonać kalibrację jeszcze raz.
 5. Jeśli światło zaświeciło się na zielono i dron uruchomił się ponownie, to dron jest już skalibrowany i gotowy do lotu.

Uwaga! Do procesu kalibracji akcelerometru dron musi stabilnie stać na solidnej, płaskiej, nieruchomej i poziomej powierzchni.

 1. Włączyć aparaturę sterującą ST10 oraz drona i poczekać aż połączą się ze sobą. O poprawnym połączeniu świadczy obecność telemetrii (np. poziom napięcia akumulatora drona). Ustawić drona dziobem na północ.
 2. Na ekranie aparatury w prawym dolnym rogu podglądu wideo, zaraz nad przyciskiem „MODEL SELECT” znajduje się ikonka koła zębatego. Należy ją kliknąć, następnie kliknąć „Calibration”, następnie kliknąć „Accelerometer”
 3. Dioda sygnalizacyjna znajdująca się pod komorą baterii zacznie mrugać, początkowo powoli, potem szybciej, a dron raz na jakiś czas będzie wydawał z siebie pojedynczy dźwięk w zmniejszających się stopniowo odstępach czasowych. To bardzo ważne, aby w tym czasie dron stał absolutnie nieruchomo.
 4. Należy obserwować diodę sygnalizacyjną. Przy udanej kalibracji gdy przestanie ona mrugać, to zaświeci się stałym światłem zielonym, a dron wyda z siebie kilka szybkich wznoszących się dźwięków, a następnie uruchomi się ponownie. Jeśli światło zamiast zielonego zaświeciło się stałym światłem białym lub czerwonym i dron nie uruchomił się ponownie, to oznacza, że należy wykonać kalibrację jeszcze raz.
 5. Jeśli światło zaświeciło się na zielono i dron uruchomił się ponownie, to dron jest już skalibrowany i gotowy do lotu.

Ze strony yuneec.com -> support -> downloads należy ściągnąć program Q500 GUI.
Jak podłączyć programator: koncówkę z USB podpiąć do gniazda USB w komputerze, drugą końcówkę (białe złącze pinowe JST) do kabla znajdującego się w komorze baterii drona. W nowszych wersjach kabel ten znajduje się zaraz za drzwiczkami komory baterii i nie jest do niczego podpięty; w nieco starszych przewód ten jest przyczepiony białym rzepem wewnątrz komory akumulatora, po prawej stronie. Należy go delikatnie wyciągnąć i rozłączyć z dotychczasowego połączenia i podłączyć programator. (Trzeba pamiętać o jego ponownym połączeniu po zakończeniu korzystania z programu!). Kiedy dron jest już podpięty do komputera i program jest uruchoiony, należy włożyć akumulator do drona i uruchomić go. Po chwili komputer automatycznie wykryje drona i program połączy się z nim.

Problem: Na skutek upadku w gimbalu rozłączyły się plastikowe płyty, które były ze sobą połączone gumkami wibroizolacyjnymi (wibroizolatorami). Przy okazji zerwały się trzy przewody łączące górną plastikową płytę montażową gimbala (ta z szynami) z dolną (ta, z którą połączona jest kamera).

Rozwiązanie: w większości przypadków tak zerwanych kabli nie da sie ponownie podłączyć w trwały i solidny sposób. Wynika to z faktu, że przeważnie wraz z kablami zrywają się pola lutownicze na płytce kontrolera gimbala. Luźne końcówki kabli mogą spowodować zwarcie i należy zabezpieczyć je (każdy z osobna) taśmą izolacyjną lub koszulką termokurczliwą. Gimbal można podłączyć do drona zewnętrznym kablem, który jest dołączony do każdego drona: https://aeromind.pl/product-pol-1105-Kabel-laczacy-gimbal-CGO3-z-dronem-Yuneec-Tyhoon-Q500-4K-G.html
Połączenie za pomocą tego kabla spełnia wszystkie te same funkcje, które wcześniej spełniały zerwane kable.

1. Logi znajdują się na karcie pamięci w aparaturze. Wyjąć ją można tylko przy wyłączonej aparaturze.

2. Należy zdjąć klapkę baterii aparatury i wyjąć baterię (nie trzeba jej rozłączać). W komorze pod baterią znajduje się karta pamięci zabezpieczona metalową klamrą. Jest na niej zaznaczony kierunek z opisem „open”, należy przesunąć kamrę w tym kierunku, a następnie podnieść ją.

3. Teraz można bezpiecznie wyciągnąć kartę pamięci. Należy podłączyć ją do komputera i skopiować cały folder o nazwie FlightLog. W nim znajdują się logi.

4. Kartę pamięci umieścić z powrotem w aparaturze, zabezpieczyć klamrą, włożyć baterię i zamknąć klapkę.

UWAGA – latanie bez karty pamięci w niektórych przypadkach może wiązać się z utratą gwarancji, ponieważ niejednokrotnie rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego opiera się na analizie logów z lotu.

UWAGA – niektóre egzemplarze aparatur ST10/ST10+ sprzed czerwca 2016 r. mogły nie być fabrycznie wyposażone w kartę pamięci w aparaturze – karta była dołączona do zestawu, ale do decyzji użytkownika było pozostawione czy użyje ją w kamerze, czy do logów w aparaturze.

Mantis Q

Logi znajdują się w pamięci urządzenia mobilnego. Uwaga! Logów nie należy kasować ani modyfikować, ponieważ może to skutkować utratą gwarancji.


Dla Android:
1. otwórz manager plików/przeglądarkę plików lub podłącz telefon do komputera i otwórz jego zawartość
2. znajdź folder: /Pamięć Wewnętrzna/YuneecPilot/FlightLog
3. W powyższym folderze znajdują się logi z lotów


Dla iOS:
1. Otwórz iTuner na komputerze
2. Podłącz iPhone lub iPad, który był używany z dronem
3. Otwórz File Sharing
4. Wybierz Yuneec Pilot
5. Wybierz folder Flylog
6. Zapisz folder na komputerze.

Apple: wymagany jest iPhone 6S lub wyższy.

Android: Rekomendujemy urządzenia posiadające procesor minimum 4-rdzeniowy z minimalną prędkością taktowania 2 GHz. Użycie telefonu o niższych parametrach może spowodować problemy z działaniem zaawansowanych funkcji wymagających większej mocy obliczeniowej, takich jak śledzenie obiektów, sterowanie gestami i rozpoznawanie twarzy. Prędkość procesora niższa niż 1,4 GHz uniemożliwia bezpieczne użytkowanie Mantisa.

Wymagany system operacyjny:
Apple: iOS 9.0 lub wyższy, przy czym: iOS9 nie obsługuje poleceń głosowych, iOS10 wymaga połączenia z internetem dla poleceń głosowych. Polecenia głosowe są obsługiwane lokalnie od iOS11 wzwyż.

Android: wersja Android 5.0 lub wyższa. System android wymaga połączenia z Internetem aby procesować polecenia głosowe.

Tutoriale Wideo Mantis Q (pierwsze kroki, sterowanie głosem, sterowanie gestami, rozpoznawanie twarzy, tryb journey, tryb POI)

Pozostałe/ogólne

0. Operacje w powietrzu należy zakończyć w takim momencie by mieć rezerwę czasu na spokojne i precyzyjne podejście do lądowania, szczególnie w wietrznej pogodzie/trudnych warunkach.

1. wybrać odpowiednie miejsce do lądowania. Lądowisko powinno mieć równą, płaską, wolną od przeszkód powierzchnię. Najlepiej aby miejsce to było również pozbawione piasku, pyłu i małych kamyków, mogących wzlecieć w powietrze przy lądowaniu i uszkodzić soczewkę kamery. Należy unikać miejsc blisko dużych metalowych przedmiotów (np. samochodów) i urządzeń elektrycznych mogących zakłócać pracę kompasu. Należy również unikać miejsc nierównych – po przyziemieniu wszystkie elementy podwozia powinny być na tym samym poziomie. Jeśli jedna noga wyląduje wyżej niż inne, dron może się przewrócić.

2. Podlecieć do miejsca lądowania i ustawić drona tyłem do siebie, aby ułatwić sobie orientację. Zachowując bezpieczną odległość, umiejscowić drona kilka metrów bezpośrednio nad lądowiskiem. Powoli obniżać lot do wysokości około 0,5 m nad ziemią. Do tego momentu można prawym drążkiem wprowadzać korekty położenia drona, jeśli nie jest bezpośrednio nad wybranym miejscem lądowania.

3. Jeśli pogoda jest wietrzna, należy poczekać z przyziemieniem na moment gdy mniej wieje (o ile pozwala na to poziom rozładowania akumulatora).

4. Gdy dron znajduje się 0,5 m. bezpośrednio nad lądowiskiem, można przejść do przyziemienia. Należy opuszczać drona w dół delikatnym, ale zdecydowanym ruchem, pilnując, aby dron poruszał się tylko w dół, a nie na boki. UWAGA!! NIE NALEŻY KORYGOWAĆ POŁOŻENIA DRONA W TRAKCIE GDY PRÓBUJEMY PRZYZIEMI!! Jeśli dron się przesunął, należy wstrzymać obniżanie wysokości i zachowując bezpieczną odległość od podłoża (ok. 0,5m) skorygować położenie drona. W czasie przyziemienia nie wolno wychylać prawego drążka. Doprowadzi to do przewrócenia się drona. Inaczej mówiąc: dron nie może przemieszczać się względem ziemi w trakcie przyziemienia. Może on poruszać się tylko w osi góra-dół.

5. Natychmiast po przyziemieniu należy skierować drążek gazu w dół i rozbroić silniki. Jeśli dron chociaż w najmniejszym stopniu (np. końcówką jednej nogi) styka się z podłożem lub przeszkodą (kępa trawy, krzak itp), to użycie prawego drążka może skończyć się przewróceniem drona. Po przyziemieniu również nie ruszać prawego drążka (chyba, że wymaga tego procedura rozbrojenia silników w danym modelu drona). 

 

Poprawne oraz niepoprawne lądowania zostały pokazane na Yotube: https://www.youtube.com/watch?v=uiflRRE2rr8

 1. Ściągnąć najnowszy firmware z www.yuneec.com
 2. Skopiować go na sformatowaną kartę micro sd
 3. Włożyć kartę do kamery a następnie włączyć drona
 4. Zacznie się proces inicjacji kamery. Następnie zacznie mrugać fioletowa dioda. W zależności od wersji kamery, po kolorze fioletowym mogą pojawić się inne kolory.
 5. Należy zaczekać aż dioda na kamerze zupełnie przestanie świecić lub przez minimum 5 minut będzie świecić na zielon.
 6. Ponownie uruchomić drona wraz z kamerą.

Przełącznik od omijania przeszkód znajduje się po prawej stronie, bliżej środka, obok przełacznika trybów lotu. Dron będzie reagował dopiero kiedy przełącnzik będzie w skrajnej dolnej pozycji. Real sense nie będzie działał bez dobrego sygnału GPS, ponieważ zapisuje on w systemie lokalizacje wszystkich przeszkód i tworzy wirtualną mapę przeszkód. Omijanie przeszkód może nie działać przy rozłożonym podwoziu na wysokości poniżej 2,5m – jest to zabezpieczenie przed próbą lądowania z włączonym omijaniem przeszkód. Lądowanie z włączonym omijaniem przeszkód mogłoby spowodować, że system omijania przeszkód nie pozwoliłby na zbliżenie się do ziemi w celu „uchronienia” drona przez potencjalną „przeszkodą” którą mogłaby być np. nieszkodliwa trawa na łące itp.

Tryb omijania przeszkód będzie widział przeszkody w pewnym kącie widzenia przed dronem. Nie chroni więc przed uderzeniem w przeszkodę bokiem, tyłem, czy górą drona. Aczkolwiek, w trybie lotu Smart z włączonym omijaniem przeszkód, dron zawsze będzie kierował się przodem do kierunku lotu, aby móc wykrywać potencjalne przeszkody. Istotne jest, aby właśnie w ten sposób używać trybu follow me lub watch me, gdyż dzięki temu dron będzie najskuteczniej omijał przeszkody. Real Sense rozpoznaje obiekty w odległości do ok. 6m

Przy lataniu z włączonym omijaniem przeszkód należy pamiętać o tym, by dron nie przemieszczał się zbyt szybko w kierunku przeszkody, ponieważ po jej wykryciu dron musi mieć czas aby przed nią wyhamować.

Należy uważać na przeszkody wątłe, lub mało widoczne. Wiem z doświadczenia, że np. liściaste gałęzie są wykrywane, druciany płot również, ale kabel, linka, żyłka czy linia energetyczna – tego nie sprawdzałem. Przy wszystkich przeszkodach należy bezwzględnie zachować ostrożność. Należy liczyć się z tym, że każdy system jest zawodny i może czasem nie zadziałać (choć przyznaje, że Real Sense testowaliśmy dość mocno i nie spotkaliśmy się nigdy z problemami).

Należy też pamiętać o tym, że dron inaczej reaguje na komendę „powrót do domu” w zależności czy Real Sense jest włączony czy nie. Z włączonym, niezależnie od aktualnej wysokości, poleci skośną trajektorią na ustawioną na aparaturze wysokość powrotu do domu (jak ustawić: https://www.youtube.com/watch?v=R3u_ExWf6lk). Z wyłączonym, jeśli znajduje się niżej niż założona wysokość powrotu do domu, wzleci pionowo w górę na określoną wysokość i po linii prostej. Jeśli znajduje się wyżej, utrzyma obecną wysokość i wróci po linii prostej.

Real Sense nie działa w trybach „Task Mode”, a więc nie działa przy zaplanowanej z góry trasie, ani innych zaawansowanych funkcjach tybu orbitowanie itp.

Omijanie przeszkód (Obs. Avoid.) jest włączone jeśli ikona Obs. Avoid. po prawej stronie ekranu świeci się na zielono. Jeśli świeci się na żółto, to znaczy, jest nieaktywna (np. z powodu braku dobrego sygnału gps), a szara – omijanie przeszkód wyłączone.

Europejskie prawo wymusza na producentach urządzeń, by korzystały z tzw systemu DFS. Urządzenia, które posiadają mocne nadajniki pracujące w niektórych pasmach radiowych (w tym przypadku około 5,8 GHz) muszą posiadać ten system. Działa on w następujący sposób. Urządzenie, w tym przypadku kamera, jest wyposażone w nadajnik oraz odbiornik i przy uruchomieniu wybiera kanał na którym chce nadawać swój sygnał. Gdy wybierze ten kanał, musi nasłuchiwać sygnału na tym kanale, by określić, czy kanał ten jest już używany przez inne urządzenie. Czas nasłuchu jest określony w rozporządzeniach prawnych. Jeśli w tym czasie kamera wykryje na tym kanale jakiś sygnał, musi przełączyć się na inny kanał i rozpocząć nasłuch na nowo, bo nie wolno jej próbować przejmować już zajętego kanału. Ponadto, nasłuch jest kontynuowany w czasie działania urządzenia i jeśli wykryje ono inną aktywność na swoim kanale, to również musi zmienić swój kanał.

Powodem, dla którego stosuje się ten system jest to, że z pasma 5,8 GHz korzystają urządzenia „uprzywilejowane”, m.in. radary meteorologiczne, które mają priorytet wszelkimi innymi urządzeniami. Dron wysyłający sygnał 5,8 GHz może generować błędy i fałszywe odczyty radarowe, co może wpłynąć nie tylko na najbliższą prognozę pogody, ale i na bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

W konsekwencji, jeśli stracimy nagle obraz z kamery, może to nie być kwestia dużej odległości, przeszkód, czy źle skierowanej anteny, a tego, że zadziałało DFS. Warto sprawdzić w danej sytuacji czy po około 1-2 minutach połączenie z kamerą powróci. Jeśli problem się powtarza, warto sprawdzić drona w innej lokalizacji – być może w okolicy jest dużo źródeł zakłóceń, lub też dane miejsce jest w zasięgu radarów, które powodują uruchamianie się DFS.

Problem: na aparaturze ST16 nie pokazuje się obraz z kamery.

Rozwiązanie:
1. W związku z wymaganym przez prawo stosowaniem systemu DFS (po więcej informacji patrz wpis o DFS) kamera uruchamia się zwykle około 80-90 sekund, szukając wolnych do użycia częstotliwości radiowych po których może komunikować się z aparaturą. Po uruchomieniu drona proszę obserwować diodę znajdującą się nad obiektywem kamery. W trakcie uruchamiania kamery będzie ona świecić i mrugać na różne kolory. Mruganie na kolor zielony oznacza gotowość do połączenia z aparaturą, a świecenie na zielono światłem stałym oznacza, że nawiązano połączenie z odbiornikiem. Jeśli załączenie się mrugania na zielono zajmuje więcej czasu, oznacza to, że w danym obszarze występuje dużo źródeł zakłóceń. Ich źródłem mogą być inne sieci WiFi, a także radary i inne urządzenia elektroniczne, które korzystają z komunikacji bezprzewodowej. Jeśli kamera nie zacznie mrugać na zielono przez 10 minut, należy skontaktować się z serwisem.
UWAGA! Kamera może mrugać na żółto zamiast zielono jeśli nie ma w niej karty pamięci. Testy proszę wykonywać z zainstalowaną kartą pamięci.


2. Jeśli dioda w kamerze mruga na zielono, a na aparaturze nadal nie ma obrazu, to może to oznaczać, że kamera nie jest zbindowana z danym profilem aparatury. Na ekranie aparatury należy wejść w System Settings, podmenu BIND, a następnie w kolumnie opisanej jako „Camera” należy znaleźć wyświetlony na biało numer identyfikacyjny. Numer wyświetlony na biało oznacza aktualnie aktywną kamerę znajdującą się w zasięgu aparatury. Należy ją zaznaczyć i kliknąć BIND, a jeśli aparatura poprosi o hasło, to należy wpisać domyślne hasło 1234567980. Proszę zwrócić uwagę, żeby w podmenu „Camera Select” i wybrać odpowiedni model kamery (standardowo CGO3PRO).

Wyłączenie ograniczenia No Fly Zone (NFZ) w dronach Yuneec:

1. należy ściągnąć i uważnie zapoznać się z treścią dokumentu: [Kliknij aby pobrać]. W dokumencie tym użytkownik pisemnie i zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania lokalnych przepisów lotniczych, szczególnie tych dotyczących stref kontrolowanych dostępnych dla dronów i zwalnia firmę Yuneec Europe GmbH z odpowiedzialności za wszelkie działania dronem w lokalnej przestrzeni powietrznej.

2. ww. dokument następnie należy zeskanować

3. Należy wejść na stronę internetową rma.yuneec.de i wypełnić zgłoszenie serwisowe, a w polu „error description” należy wpisać „Please remove NFZ. Letter of acceptance is attached.”. Na końcu formularza jest pole „Image”, służące do załączenia plików do zgłoszenia (graficznych i innych). Należy załączyć skan dokumentu z p. 2

4. Po wysłaniu wniosku na podany adres email powinno przyjść automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a później, w czasie 24 do 48 h Yuneec Europe przydzieli numer sprawy (numer RMA).

5. Drona wraz z aparaturą sterującą należy bezpiecznie zapakować (nie załączać ładowarek, zasilaczy ani żadnych innych dodatkowych akcesoriów; Kamera również jest zbędna) i wysłać na adres:

Yuneec Europe GmbH,
Technical Service Department
Nikolaus-Oto-Strasse 4,
24568 Kaltenkirchen,
Germany

6. Yuneec Europe wykonuje usługę usunięcia NFZ odpłatnie. Czas oczekiwania w wysokim sezonie (ciepłe miesiące letnie) może wynieść do kilku tygodni.

7. w razie wątpliwości należy kontaktować się z producentem pod adresem eucs@yuneec.com (obsługa anglo- i niemieckojęzyczna).

Większość dronów jest zasilana akumulatorami litowo-polimerowymi.
Akumulatory te tracą swoje parametry jeśli nie są odpowiednio użytkowane i przechowywane. Co więcej, w skrajnych przypadkach nieprawidłowego traktowania akumulatory Li-Po mogą grozić wybuchem lub pożarem. Dlatego użytkownik musi znać zasady ich użytkowania.
Akumulatory składają się z kilku cel. Ilość cel opisana jest na obudowie akumulatora i/lub opisana w instrukcji/specyfikacji technicznej. Przykładowo 2S to akumulator dwucelowy, 3S to akumulator trzycelowy itd. Ilość cel definiuje użyteczny zakres napięć akumulatora.
Należy wiedzieć jakie akumulator ma napięcie maksymalne, minimalne, oraz napięcie przechowywania. Akumulator Li-Po nie powinien być przechowywany dłużej niż 2 tygodnie w stanie naładowanym lub rozładowanym, ponieważ prowadzi to do puchnięcia i utraty parametrów. Do dłuższego przechowywania akumulator powinien być doprowadzony do napięcia 3,8V na celę (tzw. Storage). Napięcie maksymalne standardowej celi Li-Po to 4,2V, a minimalne (uznawane za rozładowany akumulator) to 3,5V. Rozładowanie akumulatora poniżej minimalnego napięcia może być szkodliwe dla akumulatora. Napięcia cel sumują się:

 

Ilość cel2 S3 S4 S5 S6 S
Rozładowanie krytyczne6,6 V9,9 V13,2 V16,5 V19,8 V
Rozładowany7 V10,5 V14 V17,5 V21 V
Storage7,6 V11,4 V15,2 V19 V22,8 V
Naładowany8,4 V12,6 V16,8 V21 V25,2 V

Uwaga! Akumulatory LiPo HV (wysokonapięciowe) mogą być ładowane do 4,35 V na celę i ich napięcia storage (3,85 V/cela) i naładowania są odpowiednio wyższe.
Ten typ akumulatora występuje m.in. w Yuneec H520, H Plus.

 

Akumulatory cechują się swoistą bezwładnością napięciową. Gdy są ładowane, ich napięcie jest zawyżone, a gdy są rozładowywane (pod obciążeniem, np w locie) napięcie jest zaniżone. Oznacza to, że akumulator, który w locie osiągnął 3,5V na celę po wylądowaniu zwiększy swoje napięcie (np. do około 3,7 V na celę). UWAGA!! TAKI AKUMULATOR NADAL JEST ROZŁADOWANY I NIE WOLNO JUŻ NA NIM LATAĆ! Ponadto, im większy pobór prądu tym głębszy będzie ten efekt! Można zatem zaobserwować, że akumulator, który w zawisie będzie miał np. 4V na celę nagle obniży napięcie do np. 3,7 V na celę gdy każemy mu się ostro wznosić lub przyspieszać. Po powrocie do zawisu napięcie akumulatora podskoczy do góry (ponieważ nie będzie już tak obciążony).
UWAGA! Im bardziej rozładowany będzie akumulator, tym SZYBCIEJ będzie spadać jego napięcie! To krytycznie ważne, ponieważ po przekroczeniu bariery 3,5V na celę napięcie może spadać dużo szybciej niż wcześniej. Ryzykujemy w takiej sytuacji nagłą utratę napięcia i upadek drona!
Nie należy latać na akumulatorze, który był już używany, a nie został ponownie naładowany. Rozpoczęcie lotu dronem z akumulatorem o napięciu 3,8V na celę lub niższym jest ryzykowne i może stanowić podstawę do odrzucenia gwarancji.

Zapis filmów w rozdzielczości 4K wymaga kart o wysokiej prędkości zapisu. Optymalnie, przy wyższych modelach kamer maksymalna prędkość zapisu karty powinna wynosić ok. 100 MB/s.

32 GB:

 • Sandisk V30
 • Sandisk Extreme V30 Pro

64 GB

 • Sandisk Extreme Pro V30

128 GB

 • Sandisk Extreme V30
 • Sandisk Extreme Pro V30